نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام >

کارگاه آموزشی رفع ایرادهای اندامی در الگوی مولر

مرکز نوآوری صنایع دستی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام اقدام به برگزاری دوره آموزشی رفع ایرادهای اندامی در الگوی مولر نمود. به گزارش مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام؛ در این ورکشاپ یک روزه، دانشجویان با فلسفه‌ی گذاشتن ساسون‌ها و کم و زیاد کردن اندازه‌ها با توجه به اندام افراد برای کشیدن الگوی درست و […]

بالا